Poslovni savetnik

Funkcije računovodstva su: registrovanje ekonomskih događaja, njihovo sitematizovanje, obrada i prezentiranje u izveštajima. Dobro računovodstvo je kao dobra slika stanja i dobar film događanja u preduzeću. Da bismo dobili pravu sliku stanja i pravi film događanja potrebno je računovodstveni aparat valjano organizovati. Tržišna organizacija društva sve jače naglašava funkciju računovodstva, jer ono je očni organ – svedok zbivanja preduzeća. Sa lažnim svedokom nema pouzdanih uvida u događaje. Zato valja učiiniti sve da svedok bude pouzdan, da daje valjane iskaze o preduzeću, kako bi svi imali pravo uverenje i kako bismo imali zdrave informacije za odlučivanje. Dobro organizovati računovodstveni sistem znači, uz kadar koji ima dobra znanja, obezbediti racionalan i efikasan sistem registrovanja događaja, obrade i prezentiranja finansijskih informacija. Loš sistem loše zahvata događaje, loša obrada čini dodatno pogoršanje koje vodi lošim izveštajima. U celini to znači maglovitu predstavu o ekonomiji preduzeća i maglovite osnove kako za ocenjivanje stanja u preduzeću tako i za donošenje odluka. Zdrav menadžment zahteva, kao preduslov zdravom ekonomskom odlucivanju, dobro organizovan računovodstveni sistem. Situacijom se može vladati samo ako situaciju poznajete, a to se postiže u uslovima kada se poseduje zdrav sistem računovodstva. Primetno je da sa privatizacijom dolazi do povećanja pažnje računovodstvu. Ono se stavllja pod lupu ispitivanja a potom se sa pažnjom doteruje tako da bude potpora u prosuđivanju svih događaja u preduzeću i u vrednovanju preduzeća u celini i svake pojedinačne akcije. Posao izgradnje valjanog računovodstvenog sistema je investicija, jer donosi dugoročne koristi. Ona je nevidljiva ali je od vitalne važnosti.

Zena U Gomili Papira
Zena U Gomili Papira